ieeegroups

دانلود فایل های word پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان با نمره گذاری، روایی و پایایی

اب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری1990 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 22 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx توضیحات کامل : پرسشنامه اضطراب ریاضی برای کودکان MASC چیو هنری1990 با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 22 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx     تفسیر و نمره گذاری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان در این پژوهش برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها از "مقیاس ریاضی برای کودکان" MASC"(چیو هنری،1990) استفاده شده است. چیو و هنری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ر

دانلود فایل های word کتاب راهنمای گردشگری استان سمنان