دانلود فایل های word پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر با نمره گذاری, روایی و پایایی

یحات کامل : تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی  در این پژوهش به منظور سنجش اعتماد به نفس جنسی از پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر  (1992) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 15 سؤال بود که به منظور پاسخ دادن به هر سؤال سه ماده متناسب با آن سؤال تعبیه شده بود. حداکثر نمره آن 45 و حداقل آن 15 بود. نمر بالاتر نشانگر اعتماد به نفس جنسی بالاتر بود.       روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی این آزمون در پژوهش عشقی (1385) استفاده گردیده، و روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناسی تایید شد. برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه نیز از ضریب آ

دانلود فایل های word پرسشنامه سنجش نگرش جنسی با نمره گذاری, روایی و پایایی

یحات کامل : تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی  در این پژوهش به منظور سنجش اعتماد به نفس جنسی از پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر  (1992) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 15 سؤال بود که به منظور پاسخ دادن به هر سؤال سه ماده متناسب با آن سؤال تعبیه شده بود. حداکثر نمره آن 45 و حداقل آن 15 بود. نمر بالاتر نشانگر اعتماد به نفس جنسی بالاتر بود.       روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی این آزمون در پژوهش عشقی (1385) استفاده گردیده، و روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناسی تایید شد. برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه نیز از ضریب آ

دانلود فایل های word پاورپوینت ایده پردازی و سیاست نویسی

یحات کامل : تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی  در این پژوهش به منظور سنجش اعتماد به نفس جنسی از پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی آن هوپر  (1992) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 15 سؤال بود که به منظور پاسخ دادن به هر سؤال سه ماده متناسب با آن سؤال تعبیه شده بود. حداکثر نمره آن 45 و حداقل آن 15 بود. نمر بالاتر نشانگر اعتماد به نفس جنسی بالاتر بود.       روایی و پایایی پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی این آزمون در پژوهش عشقی (1385) استفاده گردیده، و روایی محتوایی پرسشنامه توسط پنج متخصص مشاوره و روان شناسی تایید شد. برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه نیز از ضریب آ