دانلود فایل های word مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی 72 صفحه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی 72 صفحه :

دید کلی :
دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


توضیحات کامل :

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری باورهای معرفت شناختی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق باورهای معرفت شناختی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

 


معرفت شناسی حوزه ای از فلسفه است که به ماهیت دانش انسانی می پردازد. مطالعه نظریه های مختلف در  باب معرفت شناختی نشان می دهد که باورهای فرد در باره دانش و دانستن متضمن ابعادی است که هر یک را می توان به صورت پیوستاری ترسیم کرد که در یک سمت این پیوستار باورهای خام شامل یادگیری های ذاتی, یادگیری های سریع و دانش قطعی, مجزا و یکسویه قرار دارد و در سمت دیگر پیوستار,  باورهای رشد یافته, شامل یادگیری های اکتسابی, تدریجی و دانش های نسبی, منسجم و قابل تجربه قرار می گیرد. 
اکثر تحقیقات مربوط به باورهای معرفت شناختی, نشان داده که باورهای معرفت شناختی یاد گیرنده می تواند بر روی فرایند های شناختی,  فراشناخت, عملکرد, احساس شایستگی, علاقه به مدرسه, خودکنترلی, راهبردهای یادگیری, پشتکار, اعتماد به نفس و موفقیت اثر بگذارد( شومر,1990,1993؛ شومر, ماو, بروکهارت و هوتر , 2000؛ کیان و آلورمان,2000؛ به نقل از هاکان و میونر   , 2011).

 

 

 

 

 


تایکل و همکاران ( 2005) معتقدند  باورهای معرفت شناختی افراد رشد یابنده و قابل تحول است و می تواند از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی متحول شود. این باورها از طریق تدریس, تربیت و سایر تجاربی که فرایندهای شناختی را تحت تأثیر قرار می دهد قابل تغییر و دستکاری است. به این دلیل شناخت عوامل اثر گذار بر باورهای معرفت شناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به پژوهش های انجام گرفته یکی از راههای مهم برای تسهیل یادگیری, ارزیابی همزمان جنبه هایی از شخصیت افراد و باورهای ایشان در مورد دانش و چگونگی فراگیری آن می باشد. 

 

 

 


 به نظر می رسد یکی از عوامل مؤثر بر باورهای معرفت شناختی, کمال گرایی باشد. ادبیات مفهومی و تجربی اولیه دارای نگرشی مشترک و یک پارچه از کمال گرایی به عنوان  یک سازه شخصیتی یک بعدی و منفی بود که با بازده های ناراحت کننده متعددی در ارتباط می باشد. بعد از آن محققین مدلهای چند بعدی از  کمال گرایی ارائه نمودند. می توان فرض کرد, بعد کمال گرایی مثبت باعث تقویت باورهای معرفت شناختی شده و نگرش مثبتی در باره دانش و یادگیری و تسهیل آن در دانش آموزان ایجاد نماید و  بعد کمال گرایی منفی باعث ایجاد  نگرش منفی در باره دانش و یادگیری در دانش آموزان شده و بر باورهای معرفت شناختی تأثیر منفی بگذارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل های word مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای معرفت شناختی 72 صفحه
فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای معرفت شناختی

تعریف عملیاتی باورهای معرفت شناختی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای معرفت شناختی


2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش    5
2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی    5
2-1-1-1. امکان معرفت    5
2-1-1-2. چیستی معرفت    6
2-1-2.  انگیزه معرفت شناسی    6
2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی    7
2-1-3-1. در دوره یونان باستان    7
2-1-3-2.   دوره قرون وسطی    8
2-1-3-3.  دوره جدید    9
2-1-3-4. دوره معاصر    10
2-1- 3-5. فلسفه اسلامی    11
2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام    11
2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری    12
2-1-4. انواع معرفت شناسی    13
2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید    13
2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی    14
2-1-5. ساختار معرفت, انسجام گروی, مبنا گروی    15
2-1-5-1. انسجام گروی    16
2-1-5-2. مبنا گروی    17
2-1-6. رویکردهای روانشناسی    18
2-1-7. رویکرد شناختی    18
2-1-7-1. پیاژه    18
2-1-7-1 -1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه    19
2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی    21
2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم    21
2-1-7-2. طرح پری    22
2-1-7-4. بکستر    25
2–1-7-5. کینگ و کیچنر    26
2-1-7 -6 .شومر    27
2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده    29
2-1-9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی    31
2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربار یادگیری و آموزش    32
جدول2-1: اجرا الگوهای موجود در باره باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997)    34
2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده    35
الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی    35
ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.    43


پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی


 

لینک کمکی