دانلود فایل های word ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل های word ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه بررسی دانلود فایل های word ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن می باشد.


توضیحات کامل :

هدف از این پایان نامه بررسی دانلود فایل های word ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن می باشد.

 

 

به طور کلی مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی عموماً به دو دسته تقسیم می شوند: مدل های تک بعدی و چند بعدی. تفاوت میان مدل های تک بعدی و چند بعدی متوجه روابط میان باورها در آنهاست. در تک بعدی: فرض بر این است که با رشد یافتن یک بعد از شناخت ابعاد دیگری نیز رشد می یابند. در حالی که در چند بعدی این گونه مطرح است که اگر یک بعد شناختی رشد یابد, ابعاد دیگر ممکن است رشد یابند یا اینکه رشد نیابند(شعبانی ورکی, 2003).  به هر حال ماهیت دانش بسیار پیچیده تر از آن است که در یک بعد تسخیر شده و متمرکز شود. افزون بر آن, تک بعدی فرض کردن باورهای معرفت شناختی ممکن است باعث ناکامی در نیل به جنبه های معرفت شناختی شخصی و آشکار نشدن ارتباط های چندگانه معرفت شناختی شخصی و جنبه های مختلف فراگیر شود(خسروجردی, 1387). 

 

 

 

 هوفر و پیتریچ(1997) و هوفر(2000) به طور کلی مدلهای مطرح شده را درسه گروه طبقه بندی کرده اند: 
گروه اول: به این موضوع که افراد چگونه تجارب آموزشی خود را تفسیر می کنند(برای مثال پری, 1970 , بکستر مگولدا 1987) می پردازند.  
گروه دوم پژوهشگرانی هستند که معتقد به تحلیل فکر و فرایندهای استدلال اند (برای مثال کیچنر و کینگ, 1981).
سومین گروه علاقه مند به مطالعه روابط بین باورهای معرفت شناختی و جنبه های مختلف یادگیری هستند. 

 

 

 

 

 


دانلود فایل های word ماهیت معرفت شناسی و بررسی رایج ترین مدل های آن
فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای معرفت شناختی

تعریف عملیاتی باورهای معرفت شناختی

2–1. زمینه نظری موضوع پژوهش    5

2–1-1. رویکرد فلسفی به معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی    5
2-1-1-1. امکان معرفت    5
2-1-1-2. چیستی معرفت    6
2-1-2.  انگیزه معرفت شناسی    6
2 –1-3. تاریخچه معرفت شناسی    7
2-1-3-1. در دوره یونان باستان    7
2-1-3-2.   دوره قرون وسطی    8
2-1-3-3.  دوره جدید    9
2-1-3-4. دوره معاصر    10
2-1- 3-5. فلسفه اسلامی    11
2-1- 3-5-1. سیر معرفت شناسی در اسلام    11
2-1- 3-5-2. مبانی معرفت شناسی از نظر استاد شهید مطهری    12
2-1-4. انواع معرفت شناسی    13
2-1-4-1. معرفت شناسی مطلق و مقید    13
2-1-4-2. معرفت شناسی پیشینی و پسینی    14
2-1-5. ساختار معرفت, انسجام گروی, مبنا گروی    15
2-1-5-1. انسجام گروی    16
2-1-5-2. مبنا گروی    17
2-1-6. رویکردهای روانشناسی    18
2-1-7. رویکرد شناختی    18
2-1-7-1. پیاژه    18
2-1-7-1 -1. منابع الهام بخش معرفت شناسی تکوینی از نظر پیاژه    19
2-1-7- 1-2. اصول معرفت شناسی تکوینی    21
2-1-7-1-3. معرفت شناسی به منزله علم    21
2-1-7-2. طرح پری    22
2-1-7-4. بکستر    25
2–1-7-5. کینگ و کیچنر    26
2-1-7 -6 .شومر    27
2-1-8. رایج ترین مدل های نظری مطرح شده    29
2-1-9. مدل های موجود در خصوص سنجش باورهای معرفت شناختی    31
2-1-10. حوزه کلی مربوط به ساختار اصلی باورهای افراد دربار یادگیری و آموزش    32
جدول2-1: اجرا الگوهای موجود در باره باورهای معرفت شناختی – اقتباس از هوفر و پنتریچ (1997)    34
2 –2. بررسی تحقیقات انجام شده    35
الف) پژوهش های مرتبط با باورهای معرفت شناختی    35
ب) پژوهش های  مرتبط با باورهای معرفت شناختی و متغیرهای مربوطه.    43


پیشینه تحقیق
 تحقیقات انجام شده خارجی
تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی
 

لینک کمکی